centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Reglement Open Oproep: Futurescapes for Better Wetter

REGLEMENT OPEN OPROEP: FUTURESCAPES FOR BETTER WETTER

Artikel 1
De naamgeving
1.De prijs draagt de naam ‘OPEN OPROEP: FUTURESCAPES FOR BETTER WETTER’
2.De prijs wordt eenmalig uitgereikt.

Artikel 2
De prijswinnaar
1. Van één persoon, organisatie of (werk-)groep worden projecten geselecteerd, die als voorbeeld dienen voor de verbetering van het landschap en ruimtelijke vormgeving in het algemeen;
2. De geselecteerde projecten verbeelden een inspirerend thema, waarbij ten minste één concreet, zichtbaar en realiseerbaar project onderwerp vormt voor een ook publicitair aansprekende uitreiking/ manifestatie

Artikel 3
Inzendingen
1. Inzendingen voorzien in de volgende gegevens en procesvereisten:
-alle materialen worden digitaal aangeleverd via het emailadres info@arkfryslan.nl of ingezonden in een A4 envelop
-de volledige adresgegevens van de voorgedragen persoon, organisatie of (werk-)groep
2. Alle inzendingen worden eigendom van Better Wetter.

Artikel 4
De jury
1. De jury wordt door Stichting ARK fryslân eenmalig benoemd.
2. De jury bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden.
3. In de jury hebben in ieder geval één landschapsarchitect, één expert Ruimtelijke adaptatie en één documentaire maker plaats.
4. De jury wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
5. Voor het secretariaat van de jury wordt door de Stichting ARK fryslân zorg gedragen.

Artikel 5
De werkwijze van de jury
1. Uit de inzendingen wordt een eerste selectie samengesteld van (zo mogelijk) ten minste 5 genomineerden.
2. Het juryrapport omvat:
-Een kort verslag met de bevindingen van de jury.
-Een inhoudelijke toelichting op de gemaakte keuzes.

Artikel 6
De prijs
1. Wetterskip Fryslân stelt de prijs ter beschikking.  Wetterskip Fryslân besluit zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie weken nadat het juryrapport is uitgebracht over het al dan niet toekennen van de prijs.
2. De prijs, bestemd voor de winnende persoon, organisatie of (werk-)groep omvat een geldbedrag van €1500,-.

Artikel 7
De prijsuitreiking
Hogeschool VHL en Stichting ARK Fryslân bepalen in onderling overleg de plaats en de tijd van zowel de bekendmaking als van de prijsuitreiking.

Artikel 8
Leden van het bestuur van Stichting ARK fryslân en de leden van de jury zijn van deelname uitgesloten.

Artikel 9
Over de inzendingen en de prijstoekenning kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 10
Dit reglement wordt aangehaald als ‘Reglement Open Oproep: Futurescapes for Better Wetter’.

TOELICHTING
Inzendingen voor de Open Oproep worden eigendom van Better Wetter en benut voor communicatie- en promotiedoeleinden in het kader van dit programma.