centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

UCF: Summerschool 2014

03 juni 2014

UCF nodigt u van harte  uit om deel te nemen aan de Summerschool 2014 “Managing the future: sustainable society” van 3 tot en met 5 juni. Waarom dit thema? Onze samenleving ziet zich geconfronteerd met grote duurzaamheidsvraagstukken  waarbij het duidelijk is dat de  benodigde  transities een multidisciplinaire benadering vragen.  Tijdens deze UCF Summerschool 2014 wordt de ‘Sustainable society’ vanuit verschillende gezichtspunten benaderd. De eerste dag staat in het teken van onderwijs voor de volgende generatie. Aan de orde komt de ontwikkeling van een academische masteropleiding sustainable society  in Fryslân.

Op de andere dagen komen  twee actuele onderwerpen aan bod: vernieuwing in de zorg en de ontwikkeling naar duurzame economische activiteiten. Nu de kosten van het huidige zorgsysteem  langzamerhand onbetaalbaar worden is vernieuwing onvermijdelijk, maar de vraag is hoe.  Experimenteren met nieuwe concepten is noodzakelijk om de zorg meer duurzaam te maken. Datzelfde geldt voor de inbedding van economische activiteiten. Werkgelegenheid is essentieel voor een economisch sterke regio maar de vraag is hoe economische activiteiten in balans kunnen worden gebracht met ruimtelijke kwaliteit en het lokale ecosysteem.

Dinsdag 3 juni Sustainable society: het opleiden van een nieuwe generatie

Locatie: Post Plaza, Leeuwarden.
Tijden: 10:00- 17:00 uur. Programma volgt.
Engels gesproken.

Tijdens deze dag staat het vormgeven van de masteropleiding sustainable society centraal. Vanuit verschillende invalshoeken (wetenschap, beleid, ondernemers en  consument) worden basiselementen van een sustainable society gedefinieerd. Daarna volgt de koppeling naar de beoogde masteropleiding: hoe moeten  studenten getraind worden en wat moeten ze leren om straks de problemen van een volgende generatie op te kunnen lossen  en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een sustainable society.

Deze dag wordt georganiseerd samen met Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit. Hij is deskundige op het gebied van duurzame transities.

Woensdag 4 juni Sustainable society: de toekomst van de zorg

Locatie: Stenden University Hotel, Leeuwarden. Programma volgt.
Tijden: 10:00-17:00 uur.
Nederlands gesproken.

Binnen de zorgsector bestaat al langere tijd de overtuiging dat het huidige systeem op het einde van zijn mogelijkheden is gekomen en dat het tijd is voor een nieuw zorgaanbod. Om echter te voorkomen dat we in de toekomst een geheel nieuw zorgstelsel hebben maar nog steeds dezelfde problemen en vragen, is  het nodig de veranderprocessen  bewust vorm te geven.

In dit kader probeert de  Broedplaats Innovatie Zorgberoepen Fryslân 2030 door middel van onderzoeksprojecten en pilots  de benodigde zorg- en onderwijsinnovatie in kaart te brengen en vorm te geven. Een van de kernvragen hierbij is hoe de gezondheidszorg zodanig te bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en daar ook zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Het centrale thema van deze dag is het toetsen van een door de Academische Werkplaats nieuw ontwikkeld  theoretisch model ten behoeve van de onderzoeksprojecten binnen de Broedplaats.

Tijdens het ochtendprogramma wordt de Broedplaats geïntroduceerd door projectleider Klaus Boonstra en wordt vervolgens door Jan Bleeker (GGD/Akademische Werkplaats) het ontwikkelde theoretisch kader gepresenteerd. In de middag wordt het model getoetst aan de hand van een aantal concrete projecten in de Broedplaats. Centrale vraag is de ‘meetbaarheid’ van de projecten: leveren deze projecten, conform het theoretisch kader, de juiste resultaten op om ervoor te zorgen dat we  een  passend nieuw zorgsysteem kunnen ontwikkelen?

Deze dag wordt mede georganiseerd in samenwerking met  Jan  Bleeker (GGD Fryslân) en Klaus Boonstra (Broedplaats 2030).

Donderdag 5 juni Sustainable society:  economische activiteiten, ruimtelijke kwaliteit en het ecosysteem

Locatie: De Pleats, Burgum.
Tijden: 9:00-17:00 uur. Programma volgt.
Nederlands gesproken.

Thema van deze dag is het formuleren van randvoorwaarden voor duurzame bedrijfslocaties. De centrale vraag is hoe bedrijfslocaties duurzaam moeten worden ingericht.  Invalshoek is het belang van het lokale ecosysteem en de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot lokale werkgelegenheid. In de middag  worden enkele cases  behandeld, waaronder het initiatief Ecomunitypark in Oosterwolde, het werklandschap als instrument in Noordoost Friesland en Ameland als duurzame economische locatie. De resultaten worden besproken aan de hand van een paneldiscussie met onder meer vertegenwoordigers vanuit de lokale en provinciale overheid.

Aan deze dag werken onder meer mee de hoogleraren Han Olff en Dirk Strijker van RU Groningen, Bert Krikke van Ecomunitypark, Marga Waanders, burgemeester van Dongeradeel en voorzitter van ARK Fryslan.

Aanmelden
U kunt zich hier registreren tot 14 mei. Deelname is gratis. Het maximum aantal deelnemers is 60 personen per dag, dus meld je snel aan! PhD’s ontvangen 1 ECTS bij een deelname van drie dagen. Aanmelden kan hier.

logo UCF jpeg